|Anasayfa | Akademik Personel | Eğitim |İstatistik Hesaplamalar| Duyurular | İletişim |

TIP FAKÜLTESİ DERSLERİ

Böylece Tıp Fakültesi eğitimi boyunca, 78 saat teorik ve 47 saat pratik olmak üzere toplam 125 saatlik biyoistatistik eğitimi verilmiş olacaktır.

Anlatılacak konu başlıkları ve ders içeriklerinin sınıflara dağılımı Tablo halinde aşağıda verilmiştir.
                                                            

DÖNEM–I ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİYOİSTATİSTİK DERS PROGRAMI

HÜCRE BİLİMLERİ I. DERS KURULU

DERSİN ADI

İÇERİK VE AMAÇ

Teorik+Pratik

Biyoistatistiğe Giriş

İstatistik ve Biyoistatistik terimleri tanımlanarak sağlık hizmetlerinde biyoistatistik yöntem ve prensiplerinin kullanım alanları açıklanacaktır. Ayrıca verinin özellikleri, elde ediliş yöntemleri ve veri toplamada dikkat edilmesi gereken konular açıklanacaktır.

2+0

Temel Biyoistatistik Kavramlar ve Değişkenlerin Sınıflandırılması

Biyoistatistik biliminin teknik kavramları açıklanacak ve değişkenlerin farklı şekillerde sınıflaması yapılarak örnekler verilecektir. Ayrıca paket program aracılığıyla veri girişi, veri manipülasyonları ve değişkenlerin isimlendirilmesi gerçekleştirilecektir.

2+2

Tanımlayıcı İstatistikler

Farklı değişken tiplerine ait verileri özetlemek amacıyla kullanılan merkezi eğilim ve varyasyon ölçüleri tanımlanacak ve bu istatistiklerin hesaplama adımları ve kullanım alanları örneklerle açıklanacaktır. Ayrıca paket program aracılığı ile farklı değişken tipleri için tanımlayıcı istatistikler hesaplanacaktır.

2+2

Tablo ve Grafikler

Tablo ve grafiklerin genel amaçları tanımlanacak, uygulamada sık kullanılan tablo ve grafik türleri açıklanacak ayrıca paket program aracılığı ile tablo yapılması ve çeşitli grafiklerin çizimi gösterilecektir.

2+2

Olasılık Olasılık tanımı yapılarak, olasılık teorisi ve uygulamadaki önemi açıklanacaktır.

2+1

Kesikli Veri Dağılım Tipleri

Değişkenlerden elde edilen verilere ait olasılık dağılımları tanımlanacak ve uygulamadaki önemleri vurgulanacaktır. Sağlık alanında en sık kullanılan kesikli teorik dağılımlardan binomial dağılım ve Poisson dağılımının genel özellikleri tanımlanarak hangi durumlarda bu dağılımların kullanabileceği örneklerle açıklanacaktır.

2+2

Sürekli Veri Dağılım Tipleri Sağlık alanında en sık kullanılan sürekli teorik dağılımlardan kısaca bahsedilerek normal dağılımın özellikleri örneklerle birlikte ayrıntıları ile incelenecektir.

2+2

Hipotez

Hipotezin tanımı yapılarak hipotez çeşitleri açıklanacak, farklı alanlardan hipotez örnekleri verilecek, hipotez testi sonucunda ortaya çıkan I. ve II. tip hatalar tanımlanacak ve araştırmalardaki önemi vurgulanacaktır. Ayrıca hipotez testi aşamasında

2+0

 

HÜCRE BİLİMLERİ II. DERS KURULU

DERSİN ADI

İÇERİK VE AMAÇ

Teorik+Pratik

Örnekleme Dağılımları

Hipotez testlerinde örnekleme dağılımının önemi vurgulanarak, örnek ortalaması, örnek oranı ve örnek varyansına ait örnekleme dağılımlarının özellikleri açıklanacaktır.

2+1

Tek Örneklem Hipotez Testleri Tek örneklemden hesaplanan ortalama ve orana ait hipotez testleri ve güven aralıkları incelenecektir.

2+1

Parametrik ve Parametrik Olmayan Hipotez Testleri

Parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleri karşılaştırmalı olarak tanımlanacak ve kullanım alanları hakkında genel açıklamalar yapılacak ve pratikte en sık kullanılan testler tanıtılacaktır.

2+1

Hipotez Testlerinde Varsayım Kavramının Tanımı ve Önemi

Varsayım kavramı tanımlanarak hipotez testlerinde varsayımın önemi vurgulanacak, en sık karşılaşılan varsayımlardan olan verilerin normal dağılım göstermesi ve varyansların homojenliğinin hangi testlerle nasıl test edilebileceği uygulamalı olarak gösterilecektir.

2+2

Bilimsel Araştırmaların Özellikleri ve Sınıflandırılması

Bilimsel araştırmaların tanımı ve aşamaları açıklanacak ve genel etik kurallar tanımlanacaktır. Ayrıca amaçlarına göre sağlık araştırmalarının sınıflandırılması yapılarak bu araştırmaların planlama aşamasında göz önünde bulundurulması gereken konular açıklanacaktır.

2+1

Basit Rasgele Örnekleme

Rasgele seçim ve gruplara rasgele dağıtım kavramlarının tanımı yapılacak, bu seçim şeklinin araştırmalardaki önemi açıklanacak, deneklerin seçiminde kullanılan örnekleme yöntemleri sınıflandırılacak ve olasılıklı örnekleme yöntemlerinin temelini teşkil eden basit rasgele örnekleme yönteminin özellikleri, uygulama alanları ve uygulama şekli üzerinde durulacaktır.

2+1

İki Bağımsız Örneklem Ortalamasının Karşılaştırılması

Bağımsız örneklemler tanımlanarak iki bağımsız örneklem ortalamasının karşılaştırılmasında kullanılan ve parametrik testlerden olan student t-testinin teorik ve uygulamadaki özellikleri açıklanacak ve parametrik olmayan alternatifinin uygulama koşulları vurgulanacaktır.

2+2

İki Bağımlı Örneklem Ortalamasının Karşılaştırılması

Bağımlı örneklemler tanımlanarak iki bağımlı örneklem ortalamasının karşılaştırılmasında kullanılan ve parametrik testlerden olan paired t-testinin teorik ve uygulamadaki özellikleri açıklanacak ve parametrik olmayan alternatifinin uygulama koşulları vurgulanacaktır.

2+2

Tek Yönlü Varyans Analizi ve Çoklu Karşılaştırma Yöntemleri

İkiden fazla bağımsız grup ortalamasını karşılaştırmak amacıyla kullanılan parametrik F testine ait özellikler açıklanacak, bu testin uygulanamadığı koşullarda kullanılabilecek bu teste yönelik uygulamalar yapılacaktır. Ayrıca farklı olan grupları belirlemek amacıyla en sık kullanılan çoklu karşılaştırma yöntemleri üzerinde genel açıklamalar yapılacaktır.

2+2

Tek Yönlü Parametrik Olmayan Varyans Analizi ve Çoklu Karşılaştırma Yöntemleri

İkiden fazla bağımsız grup ortalama rankını karşılaştırmak amacıyla kullanılan parametrik olmayan Kruskal-Wallis testi ve farklı olan grupları belirlemek amacıyla kullanılan post hoc Dunn testi anlatılacaktır.

2+2

 

HÜCRE BİLİMLERİ III. DERS KURULU

DERSİN ADI

İÇERİK VE AMAÇ

Teorik+Pratik

Korelasyon Analizi

Değişkenler arasındaki doğrusal ilişkinin derecesini ölçen korelasyon katsayıları incelenecek ve bu katsayıların çeşitli örneklerden hesaplanan değerleri yorumlanacaktır. Ayrıca korelasyon katsayısının örnekleme dağılımı tanımlanarak, korelasyon katsayısına ait hipotez testleri açıklanacaktır.

2+2

Regresyon Analizi

Basit ve çoklu doğrusal regresyon modelinin kullanım amaçları ve bu modelde yer alan katsayıların tahmininde izlenecek adımlar açıklanacaktır.

2+2

İki Bağımsız ve İki Bağımlı Örneklem Oranlarının Karşılaştırılması

Bağımlı ve bağımsız iki örneklemden hesaplanan oranların karşılaştırılmasında kullanılan t-testi ve Mc-Nemar testleri üzerinde durulacaktır.

2+2

Çapraz Tabloların Analizi

Çapraz tablolardaki değişkenler arası ilişkilerin belirlenmesinde kullanılan farklı ki-kare testleri örneklerle açıklanacaktır.

2+2

Örneklem Genişliğini Belirlemede Temel İlkeler

Bilimsel araştırmalarda örneklem genişliğinin uygun bir şekilde belirlenmesinde izlenmesi gereken adımlar ve temel ilkeler açıklanacaktır.

2+1

Popülasyon Genetiğine Giriş

Popülasyonlardaki fertlerin benzerlik ve farklılıklarının kaynakları, genetik varyasyon, lokus ve allel, genotip ve alel frekansının hesabı, genotiplerin denge kontrolü, genetik göç, mutasyon, bağlantı dengesizliği, rasgele olmayan çiftleşmeler gibi temel konular açıklanarak popülasyon genetiğinin tıpta kullanım alanları tanımlanacaktır.

2+1

İkiz Çalışmaları

İkizler üzerinde yapılan çalışmaların özellikleri, gerekliliği ve avantaj ve dezavantajları açıklanacak, hangi alanlarda ihtiyaç duyulduğu ve hangi istatistik yöntemlerin kullanıldığı açıklanacaktır. Ayrıca yapılmış çalışmalardan örnekler verilecektir.

2+1

Literatür Çalışması

Çeşitli uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanan makalelerdeki istatistik yöntemlerin tartışılması

2+0

 

 

 

DÖNEM–III ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİYOİSTATİSTİK DERS PROGRAMI

HALK SAĞLIĞI DERS KURULU

 DERSİN ADI

İÇERİK VE AMAÇ

Teorik+Pratik

Bilimsel Araştırmalarda Biyoistatistiğin Yeri ve Önemi

Bilimsel araştırmaların hangi aşamalarında Biyoistatistik yöntemlere gereksinim duyulacağı açıklanacak ve Biyoistatistik yöntemlerinin bilinçli kullanımına yönelik bilgiler sunulacaktır.

2+0

Hipotez Testlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Araştırmalara ait hipotezlerin test edilmesi aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalar ele alınarak, hipotez testlerindeki adımlar açıklanacaktır.

2+0

Araştırmalarda Uygun Örneklem Genişliğinin Belirlenmesi

Çeşitli hipotezler için uygun örnek genişliğinin nasıl belirlenmesi gerektiği ve izlenmesi gereken adımlar açıklanacaktır.

2+0

En Sık Kullanılan Örnekleme Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Uygulama Şekilleri

Pratikte en sık kullanılan ve örnekleme yöntemlerinin temelini teşkil eden basit rasgele örnekleme yöntemi hatırlatılarak, tabakalı örnekleme, küme örneklemesi ve sistematik örnekleme yöntemlerinin özellikleri tanımlanacak ve kullanım alanlarına ait örnekler verilecektir.

2+2

Anket Hazırlama Saha araştırmaları kapsamında yer alan anket araştırmalarının özellikleri, avantajları, sıklıkla yapılan hatalar ve uygulamada karşılaşılan problemler açıklanarak anket değerlendirmelerinde kullanılan istatistik yöntemler açıklanacaktır.
3+0

Kanser Araştırmaları

Kanser araştırmalarında sıklıkla kullanılan istatistiksel yöntemler ve yaşam analizinin kullanım amaçları açıklanacaktır.

2+2

Tanı Testlerinin Tanı Başarısındaki Ölçüsünün Değerlendirilmesi

Tanı testi kavramının açıklanması, tanıdaki başarının değerlendirilmesi, prevalans, sensitivite, spesifite, yanlış pozitiflik, yanlış negatiflik, negatif prediktif değer ve pozitif prediktif değer kavramlarının tanımlanması yapılacaktır.

2+2

Hastalıklara Ait Risk Faktörlerinin Tanımlanmasında Kullanılan Risk Ölçütleri

Hastalıkların veya anormal koşulların risk faktörlerini araştırırken hesaplanan Odds Ratio, Rölatif Risk, Mutlak Risk gibi ölçütler tanımlanarak örnekler üzerinde yorumları yapılacaktır.

2+2

Ölçek Güvenilirliği ve Geçerliliğinin Değerlendirilmesi

Güvenilirlik ve geçerlilik kavramlarının tanımlanması yapılarak, yeni geliştirilen veya mevcut kullanılan bir ölçeğin güvenilirlik ve geçerliliğinin testinde kullanılabilecek alternatif istatistik yöntemler genel hatlarıyla açıklanacaktır.

2+2

Bilimsel Araştırmalarda Yapılan İstatistiksel Hatalar

Bilimsel araştırmalarda en sık yapılan istatistiksel hatalar örneklerle açıklanacak ve yapılması muhtemel hatalar üzerinde de durulacaktır.

2+0

 

 

 

DÖNEM–IV ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİYOİSTATİSTİK DERS PROGRAMI

 DERSİN ADI

 

Teorik+Pratik

Veri girişi  

1+0

Veri kontrolü ve düzenleme  

1+0

Veri analizi  

2+0

Sonuçların rapor halinde yazılması  

1+0

 

Araştırmacılar için Biyoistatistik Danışmanlık Odası

3

 

Bu oda, Düzce Üniversitesi veya dışardan gelen araştırıcıların, bilimsel araştırmalarının istatistiksel analizini yapmak amacıyla kurulmuştur. Ayrıca Biyoistatistik anabilim dalında araştırma görevlisi olarak lisans üstü eğitimini sürdüren öğrenciler için ortak çalışma odası ve anabilim dalı dersliği olarak ta kullanılmaktadır. 

Odada 2 adet bilgisayar, 2 adet bilgisayar masası, 1 adet yazıcı, bulunmaktadır.

 

Öğrenciler için Biyoistatistik ve Bilgisayar Uygulama Laboratuarı

Bu laboratuar Tıp fakültesi öğrencilerinin biyoistatistik dersi uygulamalarını yaptırmak amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca mezuniyet sonrası eğitim programı çerçevesinde fakültemiz araştırma görevlilerine biyoistatistik kursu/semineri verilmektedir ve ayrıca talep durumunda, kurs/seminer/konferans gibi uygulamalı etkinliklerde de kullanılacaktır. Laboratuar koşulları aşağıdaki gibidir.

 

2

Laboratuar imkanları

40 adet öğrenci bilgisayarı

1 adet barkovizyon

Bilgisayar masa ve sandalyeleri

Yazı tahtası

1

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARDAKİ LİSANS DERSLERİ

Sağlık Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Bölümü

- İstatistiğe Giriş

- Uygulamalı Araştırma

 

Sağlık Meslek Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

- Biyoistatistik

- Epidemiyoloji

- Hemşirelikte Araştırma

 

Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

- İstatistik ve Olasılık

 

 

DU | DU Tıp | Bize Ulaşın | ©2009 Düzce Tıp Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD

    Tasarım: Handan Ankaralı     Güncelleme: 01.06.2009