Yönetim Bilişim Sistemleri Dersleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Ders İçerikleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Birinci Sınıf

Yönetim Bilişim Sistemleri I. Yarıyıl

Ders Adı: Temel Bilgi Teknolojileri
Ders İçeriği: Temel bilgi teknoloji dersinde bilgisayara giriş, bilgisayar donanım ve yazılım, işletim sistemleri, windows işletim sistemi, microsoft office, E-posta kişisel iletişim yönetimi, internet’ in etkin kullanımı, ağ teknolojileri, sosyal medya gibi konular bulunmaktadır.

Ders Adı: Hukukun Temel Kavramları
Ders İçeriği: Hukukun kollara ayrılması, kamu ve özel hukuk, hukukun temel kavramları, haklar, hakların yitirilmesi, özel hakların incelenmesi, hak ehliyeti ve gerçek ve tüzel kişileri kavrama, kişilik kavramı, hukuki eylemler, hukuki işler, hakların edinilmesi, iyi niyet kuralları, hakların korunması ve ispat yükü gibi konular işlenmektedir.

Ders Adı: Yönetim-Organizasyon
Ders İçeriği: Yönetim ve organizasyon dersimizde yönetim kademeleri ve yönetici becerileri, planlama süreci, örgütleme(organizasyon), davranışsal yönetim ve organizasyon teorisi, yönetim süreci, modern organizasyon teorisi, dış kaynakların kullanımı, stratejik ortaklıklar kurma konuları yer almaktadır.

Ders Adı: Pazarlama
Ders İçeriği: Bu derste pazar bölümlemesi, hedef pazar seçimi, içerik markalaştırma, ürün kategorilerinin yönetimi, müşteri ilişkileri ve veri madenciliği yönetimi, iş ve pazarlama planı konuları bulunmaktadır.

Ders Adı: Matematik I
Ders İçeriği: Bölme ve bölünebilme kuralları, çarpanlara ayırma, fonksiyonlar, köklü ayılar, kümeler, mutlak değer, üslü sayılar, rasyonel sayılar, problemler, oran orantı, modüler aritmetik gibi konular yer almaktadır.

Ders Adı: İngilizce I*
Ders İçeriği: Simple present tense and present continuous tense, Imperatives, should shouldn’t, past simple, going on past simple and used to, relative pronouns and adverbs, present and past participles “Who’s who?”, order of adjectives, past cont.tense, future tense, present perfect tense.

Ders Adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders İçeriği: Osmanlı devleti’nin geri kalma nedenleri, tanzimat dönemi, I. meşrutiyet ilanı, osmanlı ittihad ve terakki cemiyeti kuruluşu, II. meşrutiyet ilanı, birinci dünya savaşı, mondros mütarekesi, Paris barış konferansı ve osmanlı devleti ile ilgili kararlar, İzmir işgali, Erzurum kongresi, Sivas kongresi, TBMM’nin açılışı, başkomutanlık meydan savaşı gibi konular yer almaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri II. Yarıyıl

Ders Adı: Matematik II
Ders İçeriği: 2. Dereceden denklemler, integral, binom açılımı, çarpım sembolü, diziler, eşitsizlikler, karmaşık sayılar, limit, logaritma, determinant, matris, olasılık, polinomlar, parabol, permütasyon, seriler, trigonmetri, türev alma gibi konular işlenmektedir.

Ders Adı: Muhasebe
Ders İçeriği: Muhasebe dersinin en önemli konularını içermektedir. Bu derste muhasebenin temel kavramlarını, gelir tablosu, hesap işleyişlerini yevmiye defteri, hesap kavramını, büyük defteri, mizanı, envanter işlemlerini öğrenebilir ve muhasebenin işleyişini ve mantığını kavrayabilirsiniz. 

Ders Adı: İktisat
Ders İçeriği: Fiyat mekanizması, esneklikler, tüketim teorisi, üretim ve üretim maliyetleri, tam rekabet piyasası, monopol piyasalar, oligapol piyasalar, makro ekonomi.

Ders Adı: İstatistik
Ders İçeriği: İstatistik dersimizde temel kavramlar ve istatistik, Frekans serileri, Grafiksel gösterim, Merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, olasılık ve olasılık kavramları, olasılık dağılımları, istatistikle karar konuları işlenmektedir.

Ders Adı: Örgütsel Davranış
Ders İçeriği: Bu derste örgütsel davranış nedir? Tarihsel gelişimi, örgü içindeki birey, duygular değerler iş tahmini, iş ve kişilik uyumu, örgütlerde gruplar ve takımlar konuları yer almaktadır.

Ders Adı: İngilizce II*
Ders İçeriği: Simple present and present of be, too and either, simple past; (be born), prossessive pronouns, past continuous, comparative adjectives

Ders Adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders İçeriği: Siyasal inkılaplar, hukuk alanında inkılaplar, ekonomik alanda inkılaplar, çok partili hayata geçiş denemeleri, Atatürk ilkeleri 1, Atatürk ilkeleri 2, Atatürk dönemi Türk dış politikası 1 ve 2, Atatürk sonrası Türkiye’nin iç ve dış politikası, Türkiye’nin jeopolitik durumu.


Yönetim Bilişim Sistemleri İkinci Sınıf

Yönetim Bilişim Sistemleri III. Yarıyıl

Ders Adı: Programlamaya Giriş
Ders İçeriği: Algoritma nedir? Algoritmanın temel özellikleri,  algoritma yazılışı, veriler, veri çeşitleri, pascal programlama dili, yapısal veri tipleri, program yapısı, giriş çıkış işlemleri, operatörler, kontrol ifadeleri.

Ders Adı: Yönetim Bilişim Sistemleri
Ders İçeriği: İleri teknoloji, bilgi ve bilgi teknolojileri, stratejik yönetim düzeyi,  sistem, bilgi sistemleri grubu, strateji, temel veri kavramları, işletme fonksiyonları ve iş süreçleri, elektronik iş, karar destek sistemleri, bilgi güvenliği, küreselleşme,

Ders Adı: Veri Yapıları ve Algoritmalar
Ders İçeriği: Veri yapılarına giriş, veri modelleri, algoritmaya giriş, program çalışma hızı, bağlı listeler, yığın ve kuyruk yapıları, ağaçlar, sıralama algoritmaları.

Ders Adı: Maliyet Muhasebesi
Ders İçeriği: Maliyet muhasebesinde kullanılan kavramlar, maliyet hesapları, ortalama maliyet yöntemleri, üretim girdilerinin dağıtımı, satışların maliyeti tablosu, 
Ders Adı: Üretim Yönetimi
Ders İçeriği: Temel bilgiler, üretim sistemlerinin sınıflandırılması, üretim yönetimi, modern üretim sistemleri, verimlilik, mamül tasarımı, talep tahminleri, teknoloji ve kurulum yeri seçimi, iş yeri düzenleme, lojistik yöneimi, kapasite planlaması, stok ve kalite yönetimi.

Ders Adı: Türk Dili I
Ders İçeriği: Dil nedir? Dilin iletişim aracı olarak özellikleri, dil ailelerine göre dünya dilleri, Altay dillerinin ortak özellikleri, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türk lehçeleri, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, dilimizin yapısı ve zenginliği,  Türklerin kullandığı alfabeler, Dilbilgisi ve işlevleri, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, ses olayları, yazım kuralları, Yazılı iletişim, noktalama işaretleri, Türkçe’nin biçim bilim özellikleri, sözcükler, kök, gövde, eklerin sınıflandırılması, anlatım biçimleri; açıklayıcı tartışmacı, öyküleyici betimleyici anlatım, düşünceyi geliştirme yolları, anlatım bilgileri; öznel, nesnel anlatım, dilekçe örneği nasıl yazılır?  Kompozisyon ile ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazma.

Yönetim Bilişim Sistemleri IV. Yarıyıl

Ders Adı: Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Ders İçeriği: İlişkisel veri tabanları, veri tabanı yapısı, veri türleri, mysql veri türleri, birincil anahtar, yabancı anahtar, veri tabanı tasarlama.

Ders Adı: İşletme Finansı
Ders İçeriği: Finansman, finans yöneticisinin görevleri, temel ilkeleri, işletme içi ve dışı faktörleri, dış ticaret finansman olanakları, uzun süreli finansman kaynakları.

Ders Adı: Pazarlama Araştırmaları
Ders İçeriği: Pazarlama probleminin tanımlanması, pazarlama araştırmasının amacının belirlenmesi, eleştirel kaynak taramasının yapılması ve hipotezlerin oluşturulması, anakütle ve örneklemin seçimi, veri kaynaklarının belirlenmesi ve veri toplanması, ölçme ve ölçeklendirme, tek, iki ve çok değişkenli analiz türleri, ilişki analizleri ve karşılaştırma analizleri, araştırma denetimi, araştırma onuçlarının ortaya konulması, yazılması ve sunulması

Ders Adı: Girişimcilik
Ders İçeriği: Yöneticilik kavramı, girişimci özellikleri, girişimcilik kültürü, girişimcilik türleri, cinsiyet faktörü, girişimcilik ahlakı, Türkiye’de girişimciliğin özendirilmesi, liderlik ve girişimcilik, girişimcilik ağı, imtiyaz hakkı, yerel girişimcilik.

Ders Adı: Yöneylem
Ders İçeriği: Doğrusal programlama, model kurma, grafiksel çözüm, primal simplex yöntemi, m yöntemi, iki aşamalı yöntem, dual yöntemine göre çözüm, duyarlılık analizi, vogel yaklaşım yöntemine göre çözüm, kuzey batı köşesine göre çözüm.

Ders Adı: Türk Dili II
Ders İçeriği: Kompozisyon ile ilgili genel bilgiler, dil becerileri, noktalama işaretleri, yazım kuralları, yazılı anlatım türleri ve uygulamaları.

Yönetim Bilişim Sistemleri Üçüncü Sınıf

Yönetim Bilişim Sistemleri V.Yarıyıl

Ders Adı: Araştırma Yöntemleri
Ders İçeriği: Amaç; araştırma sorusu tanımlanması, geliştirilmesi, tasarımının oluşturulması, örneklem çerçevesi oluşturulması verilerin yorumlanması ve raporunun yazılması. Kavramlarının incelenmesi; derste odak grup olup görüşme, anketler ve içeriklerin analizi ve araştırmaları.

Ders Adı: Kurumsal Kaynak Planlama I
Ders İçeriği: Amaç; ERP sistemlerinin temel yapısını tanıtmak ve işletmenin bütün fonksiyonlarının işlevlerine yönelik bir kavram geliştirilmesi, ERP sistemlerinin değerlendirilmesi, ERP modülleri ve bu modellerin entegrasyonu, pazardaki ERP programları ve bunların diğerleriyle karşılaştırılması; ERP yazılımının uygulama adımları, ERP için firma kaynaklarının planlanması, ERP yazılımı kullanmanın avantajları.
 
Ders adı: Seçmeli Ders(SEO,Arama Motoru Optimizasyonu)
Ders İçeriği: Amaç; Okulumuzda öğrencilerimize SEO eğitimi vererek optimizasyon kurallarını, anahtar kelime seçimi ile Google servislerini kullanmayı öğretmek, analiz yapma ve arama motorlarında üst sıralara gelecek siteler oluşturma yetisi kazandırmaktır. Google algoritmalarına uygun web siteleri hazırlamayı, bu siteleri arama motorlarında kalıcı hale getirmeyi öğretmektir. Ayrıca kişisel web sitelerinden nasıl kar sağlayacaklarının yollarını göstermektir

Ders adı: Seçmeli ders(İnsan Kaynakları)
Ders İçeriği: Amaç; organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, performans değerlendirme sistemi, ücret kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve iş gören sağlığı, yöneticinin özellikleri gibi konuları hedef almaktadır.

Ders adı: Seçmeli ders(E-Ticaret)
Ders İçeriği: Amaç; Elektronik ticaret ve is kavramlarına giriş. Elektronik ticaret/is konusunun bilgisayar dışındaki diğer disiplinlerle olan etkileşimlerini araştırmak. is modelleri. İnternette pazarlama, Güvenlik, SET, SSL, elektronik imza protokolleri. Elektronik is/ticaret konusuna hukuki, toplumsal ve ahlaki yaklaşımlar.

Yönetim Bilişim Sistemleri VI.yarıyıl

Ders adı: Bilgisayar Ağları 
Ders İçeriği: Amaç; Bilgisayar Ağlarına Giriş, Veri İletişim Ortamları, Ağ Mimarileri ve Topolojileri Ağ Standartları ve Protokolleri Yerel Alan Ağlar,Ağ Bağlantı Aygıtları, Internet Yönlendirmeleri, Kablosuz Ağlar, Geniş Alan ağları gibi konuları hedef alan dersimiz her açıdan öğrenciyi bilgisayar ortamlarına hazırlamakta ve donanımlı bilgiler yüklemektedir.
Ders adı: Kurumsal Kaynak Planlama II
Ders İçeriği: Amaç; Kurumsal kaynak planlama I dersinde gördüğümüz tüm teorileri ve bilgileri kurumsal kaynak planlama II dersinde sistemin kullandığı uygulamadan veri girişleri yaparak stok kontrolünden diğer firmaların iş akışına kadar birçok öğeyi görmemizi ve kullanmamıza olanak sağlamaktadır.
Ders adı: Web Tasarımı Ve İnternet Programlama
Ders İçeriği: Amaç; Bu dersimizde dinamik sayfa tasarımından tutun dinamik web site yapımına kadar bize birçok yazılım ve tasarım konusunda bilgi vermektedir. Form kontrolleri,çıkış kontrolleri ,bağlantı kontrolleri,giriş ve seçim kontrolleri liste ve veri seçim kontrollerini içermektedir.veritabanı bağlantıları veritabanlarına erişim verilerin form ve gösterim kontrollerine bağlanması klasörlere ve dosyalara erişim öğretilen konular arasındadır. ASP.net veya MysQl veya sQl server gibi herhangi bir veritabanını kullanarak bir proje hazırlanmaktadır.
Ders adı: Seçmeli ders(SEO2,Arama Motoru Optimizasyonu2)
Ders İçeriği: Amaç;SEO1 de gördüğümüz tüm terimleri,teorileri SEO kuralları çerçevesinde uygulamak ve sitemizin istenilen ölçüde ön sıralarda yer almasını sağlamak.

Ders adı: Seçmeli ders(Yenilik Yönetimi)
Ders İçeriği: Amaç; inovasyon faaliyetlerinin işletmelerde uzun dönemde sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak üzere nasıl değerlendirildiği, iş modelleri ile ilişkisi, işletmelere ölçülebilir katma değeri nasıl sağlayabileceği stratejik inovasyon süreci için gerekli yönetim stili ve organizasyon yapısı

Yönetim Bilişim Sistemleri Dördüncü Sınıf

Yönetim Bilişim Sistemleri VII.yarıyıl

Ders Adı: Nesne Tabanlı Programlama
Ders İçeriği: Amaç; Nesne tabanlı programlama kavramlarına giriş, modüller programlama tasarımına yaklaşımlar, temel kavramlar;nesneler, sınıflar,sınıflar arası hiyerarşi,kalıtım ve soyut sınıflar,fonksiyonlar,sanal fonksiyonlar,sanal tabanlı sınıflar ve dönüşüm,tekli Çoklu kalıtım ve nesne hiyerarşileri,nesne tabanlı program geliştirme ve C uygulamalarını içermektedir.

Ders Adı: Sistem Güvenliği
Ders İçeriği: Amaç; İş sağlığının ve güvenliğinin temel bileşenlerini, tarihçesini, yasal boyutunu, temel uygulamalarını, iş kazalarını,iş sağlığını ve güvenliği için koruyucular ve risk değerlendirmeleri.
Ders Adı: Proje Yönetimi
Ders İçeriği: Amaç; Öncelikle proje nedir? proje yönetimi nasıl yapılır, sorun ve hedef analizi, strateji analizi, faaliyet ve zaman planlaması, proje amacı riskleri, varsayımlar ve projeden beklentiler, projenin başarısını gösteren göstergeleri ve kaynakları, kaynak planlaması, projenin devamlılığı(sürdürülebilirliği)mantıksal çerçeve matrisi uygulaması.
Ders Adı: Seçmeli Ders
Serbest seçmeli XX
Ders Adı: Seçmeli Ders
Serbest seçmeli XX

Yönetim Bilişim Sistemleri VIII.yarıyıl
Ders Adı: Bitirme Projesi
Ders İçeriği: Amaç; Öğrencilerimizin tüm programda öğretilen konularla ilgili uygun bir teknik araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı projedir.

Ders Adı: Seçmeli Ders(isteğe bağlı staj)
Ders İçeriği: Amaç; Bu derste öğrencilerin daha önceden öğrendikleri bilgilerin pratik uygulamalarını yapmaları hedeflenmiş ve öğrenciye gerek eğitim gerek iş bakımından gerekli donanıma erken sürede sahip olmaları hedeflenmiştir.
Öğrencimiz staj yapacağı kurumu staj yönergesine uygun olarak kendisi seçer ve başvurur. öğrencimiz staja başvurmak için stajın okulca zorunlu olduğunu belgelemek durumunda ise başvuru formunu Danışman’ına  imzalatarak ilgili firmaya iletir, staj yönergesinde ki şartları sağlaması halinde öğrencimiz stajına başlayabilmektedir.
Ders Adı: Seçmeli Ders
Serbest seçmeli XX
Ders Adı: Seçmeli Ders
Serbest seçmeli XX
Ders Adı: Seçmeli Ders