Sayı 2013-3
Düzce Medical Journal

 
 
 
 
Sayı 2013-3

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

  Sayfa / Page

ORİJİNAL MAKALELER / ORIGINAL ARTICLES 

 

Comparison of Long Term Results of Two Surgical Techniques In Pes Equinovarus Treatment

Pes Equinovarus Tedavisindeki İki Cerrahi Tekniğinin Uzun Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması

Mesut KILIÇ, Murat ERDOĞAN, Orhan KARSAN

  

…………………………………………………………………………………

1-4

Total Tiroidektomi Yapılan Hastalarda Post Operatif Komplikasyonların Yaş Gruplarına Göre Karşılaştırılması

Comparison of Postoperative Complications in Total Thyroidectomy Patients according to Age Groups

Faruk ÖZKUL, Akif CİNEL, Serdar TÜRKYILMAZ, Etem ALHAN, Gamze ÇAN, Mürüvvet AKÇAY 

  

……………………………………………………………………………………

5-8

Postmenopozal Kadınlarda Endometrial Kalınlığın Seks Hormonları ve Metabolik Parametrelerle İlişkisi

Relationship of Endometrial Thickness with Metabolic Parameters and Sex-steroids in Postmenopausal Women

Nilgün GÜDÜCÜ, Herman İŞÇİ, Alin BAŞGÜL YİĞİTER, İlkkan DÜNDER

  

……………………………………………………………………………………

9-11

Primer Hiperparatiroidizm’in Cerrahi Tedavisinde Klinik Deneyimlerimiz: 94 Olgu

Clinical Experience in the Surgical Treatment of Primary Hyperparathyroidism: 94 Cases

Bünyami ÖZOĞUL, Abdullah KISAOGLU, Müfide Nuran AKÇAY, Sabri Selcuk ATAMANALP, Mehmet İlhan YILDIRGAN, Gürkan ÖZTÜRK

  

……………………………………………………………………………………

12-14

Primer Diz Osteoartritinde İzokinetik Egzersiz, Lazer ve Diklofenak İyontoforezi Uygulamalarının Etkilerinin ve Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Compared Effects and Effectiveness in Applications of Isokinetic Exercise, Laser, and Diclophenac Iontophoresis in Primary Osteoarthritis of Knee

Metin YAVUZ, Safinaz ATAOĞLU, Mustafa ÖZŞAHİN, Ali Erdem BAKİ, Celalettin iÇMELİ

  

…………………………………………………………………………………

15-21

The Effects of Age, Parity, Menopause and Previous Pelvic Surgery on the Outcomes of Laparoscopic Hysterectomy

Laparoskopik Histerektomi Sonuçları Üzerine Yaş, Parite, Menopoz ve Önceki Pelvik Cerrahinin Etkileri

Ali YAVUZCAN, Mete ÇAĞLAR, Yusuf ÜSTÜN, Serdar DİLBAZ, Gazi YILDIZ, Raşit ALTINTAŞ, Atilla ÖZKARA, Simender MESCİ HAFTACI, Selahattin KUMRU

  

……………………………………………………………………………………

22-25

Papiller Tiroid Kanserinde Braf T1799a Mutasyonunun Tümör Büyüklüğüne Etkisi

The Effect of BRAF T1799A Mutation on Tumor Size of Papillary Thyroid Cancer

Kürşat Oğuz YAYKAŞLI, Nesibe YAMAK, Murat OKTAY, Emine YAYKAŞLI, Elif ÖNDER, Nilay AYDIN OKTAY, Yusuf AYDIN

  

……………………………………………………………………………………

26-29

Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Teriparatid ve Alendronat Sodyumun Etkinliğinin Karşılaştırılması

The Comparison of Effectiveness of Teriparatide and Alendronate Sodium in Postmenopausal Osteoporosis Treatment

Mustafa ÖZŞAHİN, Ramazan BÜYÜKKAYA, Ertuğrul KAYA, Ali Erdem BAKİ, Yusuf AYDIN, Esra ÇELEBİ, Safinaz ATAOĞLU

  

……………………………………………………………………………………

30-33

Türk Kahvesi ve Türkiye’de Satılan Bazı İçeceklerdeki Kafein Miktarları

Caffeine Levels in Turkish Coffee and Some Beverages Sold in Turkey

Mustafa HANCI, Sinan BAKIRCI, Sait BAYRAM, Selim KARAHAN, Ertuğrul KAYA

  

…………………………………………………………………………………

34-38

OLGU SUNUMLARI  /  CASE REPORTS

 

Ayak Sırtında Görülen Nadir bir Tendon Varyasyonu

A Rare Tendon Variation at the Dorsal Surface of the Foot

Sinan BAKIRCI, İlker Mustafa KAFA, Erdoğan ŞENDEMİR

  

……………………………………………………………………………………

39-40

Eş Zamanlı Spontan Pnömotoraks ve Pnömomediastinum

Simultaneous and Spontaneous Pneumothorax and Pneumomediastinum

Mustafa ÇÖRTÜK

  

…………………………………………………………………………………

41-43

Steroid Vermeyi Takiben Düzelen Dirençli Status Epileptikus

Refractory Status Epilepticus that Responded to Steroid Application

Ersel DAĞ, Betül ACAR, Ömür KASIMCAN, Ali Kemal ERDEMOĞLU

  

…………………………………………………………………………………

44-46

Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde Gözlenen Hastane Enfeksiyon Hızı ve İlişkili Faktörler

Hospital Infection Rate Observed at a Medical Intensive Care Unit and Related Factors

Ali KUTLUCAN, Hafize TİTİZ, Leyla KUTLUCAN, İbak GÖNEN, Leyla YILMAZ AYDIN, Fatih ERMİŞ, Yusuf AYDIN, Tuba SOYSAL

  

…………………………………………………………………………………

47-51

Mastit Sonrası Gelişen Penisilin Dirençli Aerococcus Viridans Bakteremisi

Post-Mastitis Bacteremia Caused by Penicillin-Resistant Aerococcus Viridans

Fatma AVCIOĞLU, C. Elif ÖZTÜRK, Ahmet ŞAHİN, Harun GÜNEŞ

  

…………………………………………………………………………………

52-53

Apical Ventricular Septal Rupture After Subacute Anterior Myocardial Infarction

Subakut Anterior Miyokard Enfarktüsü Sonrası Apikal Ventriküler Septal Rüptür

Gökhan ERTAŞ, Ahmet Seçkin ÇETİNKAYA, Saadettin TAŞLIGİL

  

……………………………………………………………………………………

54-55

DERLEMELER  / REVIEWS

 

Keşke Bir Sünnet Hapı Olsaydı

I Wish, If There Was A Circumcision Pill

Aybars ÖZKAN, Mesut OKUR, Murat KAYA, Adem KÜÇÜK

  

…………………………………………………………………………………

56-59

Waardenburg Sendromlu Hastalarda Göz Bulguları

Ocular Findings in Patients with Waardenburg Syndrome

Halil İbrahim ÖNDER Murat TUNÇ Harun YÜKSEL Fatma SILAN Murat KAYA

  

……………………………………………………………………………………

60-63

 

© 2015 Düzce Medical Journal
www.bilgiislem.duzce.edu.tr