Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. M.Kemal ATATÜRK

 
Anasayfa arrow Görevleri
SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERİ

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün görevleri, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da yer almaktadır. Bunlar:

1. Sivil savunma hizmetlerini yurt düzeyinde teşkilatlandırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda bu hizmetlerin planlanmasını, uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak;

2. Her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek;

3. Yangından korunma ve önleme tedbirlerini, itfaiyenin standartlarını tespit etmek, personeli eğitmek, denetlemek ve koordinasyonu sağlamak;

4. Sivil savunma personelini eğitmek ve halka sivil savunma bilgileri vermek;

5. Sivil Savunma arama ve kurtarma birlikleri ile ekiplerini hazır halde bulundurmak, gerektiğinde göreve sevketmek;

6. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile binalardaki sığınakların kontrolünü yapmak, kayıtlarını tutmak, şehir içindeki genel sığınak olabilecek yerleri belirlemek ve buralarda gerekli düzenlemeyi yaptırmak;

7. Afetlerde kurtarma, ilkyardım, acil iaşe ve geçici barındırma hizmetleri vermek;

8. Düşman saldırılarına karşı halkın önceden uyarılması için erken haber alma, ikaz ve alarm sistemlerini kurmak ve işletmek;

9. Barış dönemlerinde halktan seçilmiş ve eğitilmiş sivil savunma yükümlülerini göreve sevk etmek.

MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN SORUMLULUKLARI

İçişleri Bakanlığınca tespit ve tebliğ olunacak esaslar çerçevesinde kendi mülki hudutları içinde sivil savunma teşkilatı ve tesisatının kurulmasından, donatılmasından, sevk ve idaresinden, denetiminden ve bölgelerine yöneltilecek düşman saldırılarına, doğal afetlere ve büyük yangınlara karşı barıştan itibaren sivil savunmayı fiilen gerçekleştirmekten bizzat mülki idare amirleri sorumludurlar.

KURUMLARDA GÖREV YAPAN SİVİL SAVUNMA UZMANLARININ GÖREVLERİ

Kurumlarda bulunan Sivil Savunma Uzmanı kadrolarına 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun Ek-6 maddesi gereğince personel atama yetkisi İçişleri Bakanlığına verilmiştir. Bakanlığa verilen bu yetki gereğince; “İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri ve Atama Yönetmeliği” çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün görüşü, Personel Genel müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Onayı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Sivil Savunma Uzmanı atamaları gerçekleştirilmektedir.

Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı İle Daire, Müessese ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev ve İş Bölümü Hakkındaki Yönetmeliğin 9.Maddesinde Sivil Savunma Uzmanlarının, Sivil Savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlanmasından ve yürütülmesinden esas sorumlu bulunan daire, müessese ve teşekkül amirlerinin bu konularda yardımcısı, müşaviri, koordinatörü ve düzenleyicisidir denilmektedir. Bu maddenin devamı olan 10. maddede ise Sivil Savunma Uzmanlarının görev ve sorumlulukları Sivil Savunma mevzuat, emir ve esaslarına göre bulundukları daire, müessese ve fabrikaların;

 

  • Sivil Savunma Planları hazırlamak,
  • Bunlara bağlı veya denetlemelerine tabi daire, müessese ve teşekküllerin Sivil Savunma Planlarını hazırlatmak,
  • İlgililerle de işbirliği halinde planlanan işlerin gerçekleştirilmesini, değişiklik ve yeniliklerinin işlenmesini, gereğinde uygulanmasına takip ve tedvirini sağlamak,
  • Gerekli Sivil Savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini, mevcutların bakım ve korumalarını takip etmek,
  • Sivil Savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak,
  • Sivil Savunma hizmetleri için lüzumlu ödeneklerin bütçeye konulmasını, konulanların sarf yerlerini teklif, tesbit ve takip etmek,
  • Çalışma raporlarını hazırlamak,
  • Sivil Savunma mevzuat, yayın ve emirlerini devamlı suretle izlemek, incelemek ve gereklerinin bulundukları daire, müessese ve fabrikalarda uygulanmasını teklif, tavsiye ve takip etmektir.

 

Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı İle Daire, Müessese ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev ve İş Bölümü Hakkındaki Yönetmeliğin 15. maddesinde “Sivil Savunma Uzmanları, bulundukları daire, müessese ve teşekkül amirlerinin emrinde olup, bunların Sivil Savunma şube veya bürolarını vücuda getirirler” denilmekte, 16. maddesinde ise; “Savunma Sekreteri bulunan Bakanlık, Genel Müdürlük veya Kurumlardaki Sivil Savunma Uzmanları, buradaki Savunma Sekreteri emrinde olarak Sekreterlik Sivil Savunma şubesini vücuda getirir” şeklinde belirtilmektedir.

Sivil Savunma Kanununun Ek-6.maddesi gereğince çıkarılan Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı İle Daire, Müessese ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev ve İş Bölümü Hakkındaki Yönetmeliğin 20.maddesi Sivil Savunma Uzmanlarının, kadrolarında bulundukları daire, müessese ve teşekküllerin asli memuru olduklarını ayrıca belirtmiş bulunmaktadır.

Bu bakımdan, Sivil Savunma Uzmanlarının Savunma Sekreteri bulunan kurumlarda, Savunma Sekreterine, Savunma Sekreteri olmayan kurumlarda da kurumun en üst amirine (Müsteşar, Genel Müdür, Başkan, Belediye Başkanı, Bölge Müdürü, İl Müdürü, Baştabip gibi) bağlanmaları gerekmektedir. Değişik bir uygulama ise mevzuata ve hizmetin özelliğine aykırı düşmektedir. Denilmektedir.

 

Düzce Üniversitesi
Copyright © 2008 Düzce Üniversitesi  -  All Rights Reserved.
design by tasarımajans.com (mehmet aydoğdu)