29.04.2012 TarihliDüzce Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Ve Uygulama Hastanesi 4/B (Sözleşmeli Personel) Alım İlanı

      
Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçe karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 18 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
UNVAN KODU UNVANI ADEDİ ÖĞRENİMİ: ARANILAN NİTELİKLER
BRÜT ÜCRET, TL
121201 Diyetisyen 1 Lisans mezunları için  
Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunu olmak.
a) 5 yıldan az olanlar 1.883
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 1.909
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 1.951
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 2.010
e) 20 yıldan fazla olanlar 2.086
121202 Eczacı 1 Lisans mezunları için  
Yükseköğretim Kurumlarının Eczacılık Fakültesi Mezunu olmak.
a) 5 yıldan az olanlar 1.989
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 2.038
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 2.089
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 2.140
e) 20 yıldan fazla olanlar 2.192
121203 Hemşire 3 Lise mezunları için  
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak ve Belgelendirmek şartıyla yoğun bakım tecrübesi olmak.
a) 5 yıldan az olanlar 1.618
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 1.635
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 1.660
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 1.703
e) 20 yıldan fazla olanlar 1.746
121204 Hemşire 3 Lise mezunları için  
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.  
a) 5 yıldan az olanlar 1.618
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 1.635
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 1.660
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 1.703
e) 20 yıldan fazla olanlar 1.746
121205 Hemşire 1 Önlisans mezunları için  
Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Memurluğu Önlisans Mezunu Olmak. Perfüzyonist Sertifikasına Sahip Olmak.
a) 5 yıldan az olanlar 1.789
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 1.806
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 1.844
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 1.900
e) 20 yıldan fazla olanlar 1.977
121206 Hemşire 2 Lisans mezunları için  
Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans Bölümü Mezunu olmak ve Belgelendirmek şartıyla Tercihen KVC (Kardiyovasküler Cerrahisi) yoğun bakım olmak üzere yoğun bakım tecrübesi olmak.
a) 5 yıldan az olanlar 1.883
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 1.909
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 1.951
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 2.010
e) 20 yıldan fazla olanlar 2.087
121207 Hemşire 7 Lisans mezunları için  
Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans Bölümü Mezunu olmak.
a) 5 yıldan az olanlar 1.883
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 1.909
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 1.951
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 2.010
e) 20 yıldan fazla olanlar 2.087

 

 

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
 
Genel Şartlar,
1- Türk vatandaşı olmak, 
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa veya zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 
İstenen Belgeler;
2- 2 adet fotoğraf
3- Özgeçmiş
4- Lise, önlisans, lisans diploması (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca onaylanmış sureti)
5- 2012 KPSSP94-KPSSP93 ve KPSSP3 (B) gurubu sınav sonuç belgesi
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi 
7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)
 
BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
 
Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen  veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular kesinlikle işleme alınmayacaktır. 
2012 KPSSP94-KPSSP93 ve KPSSP3 puanı değerlendirilecek olup, KPSS (B) gurubu puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.duzce.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının bir (1) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. 
 
Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun www.duzce.edu.tr adresinde ilan edildiği günden itibaren onbeş (15) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılacaktır. 
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.